logo
"รู็ไว้ไกลโทษ" การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วมรวมตอนที่ 8 (ตอนสุดท้าย)

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 10:00

logo
ทุจริตผ่านมา 10 ปีกว่า จนเกษียนอายุราชการไปแล้ว จะถูกดำเนินการทางวินัยได้หรือไม่

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 10:00

logo
กลไกลการขับเคลื่อนองค์กร กระบวนการและวิธีการในการรักษาจริยะธรรมแห่งวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 09:45

logo
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 10:15

ขทช. สระแก้ว เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 16:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

1. MV. ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 2 เรื่อง 

         - เรื่องที่ 1 (ปล่อยขบวนอำนวยความปลอดภัย)   เรื่องที่ 2 (บุคลากรกรมทางหลวงชนบท)

  2. การ์ตูนแอมมิเนชั่น 2D ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 3 เรื่อง  

         - เรื่องที่ 1 (ขับช้า)    เรื่องที่ 2 (เปิดไฟหน้า)   เรื่องที่ 3 (คาดเข็มขัด)

  3. สปอตรณรงค์ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด จำนวน 2 เรื่อง

         - เรื่องที่ 1 (เกมโชว์)    เรื่องที่ 2 (แร๊พ)

  4.  ไฟล์เพลงขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด mp3  (Download)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:15

แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 14:45

ขอเชิญ ประชาชนร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถง 11 มีนาคม 2561 ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 22.00 น.

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 16:00

logo
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ : 14 ก.ย. 2559 10:30

logo
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ : 05 ส.ค. 2559 13:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561