Menu
home
>>
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมทางหลวงชนบท ส่งกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  โดยให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดส่งให้กระทรางศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ราย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Scroll Up Skip to content