Menu
home
>>
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน “โครงการจัดหาอุปกรณ์ผู้พิการตาบอด”

ด้วยสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอรับการสนับสนุน “โครงการจัดหาอุปกรณ์ผู้พิการตาบอด”
วัตถุประสงเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆและทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้พิการตาบอด
ขอเรียนเชิญท่านร่วมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวตามจิตศรัทธา โดยขอให้ติดต่อให้การสนับสนุนโดยตรงกับสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดตามหนังสือสนับสนุนที่แนบมาพร้อมนี้

Scroll Up Skip to content