Menu
home
>>
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับบกฤษฎีกา เล่ม 139 ตอนที่ 22 ก.วันที่ 11 เมษายน 2565  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Scroll Up Skip to content