Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

Scroll Up Skip to content